مشخصات امام جمعه
روح ا... باقری
روح ا... باقری
پيشواي ورامين